PHÁT TRỰC TUYẾN THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

PHÁT TRỰC TUYẾN  THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Phát Trực Tuyến ĐÊM THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (An Bình - Biên Hòa - Hố Nai - Phú Thịnh)

HAÏT AN BÌNH

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Nguyeãn Thanh Cao
1970
08/08/06
Minh Tín
3964.486
2
Giacoâbeâ Hoaøng Gia Coâng TT/H
1945
13/03/98
Loäc Hoøa
3864.649
3
Giuse Nguyeãn Thaùi Cöôøng
1969
08/08/06
Baøu Haøm
3670.670
4
Beâneâñictoâ Nguyeãn Phi Haønh
1951
25/01/00
Xuaân Long
3724.745
5
Giuse Nguyeãn Vaên Hoïc
1946
19/09/87
Höng Loäc
0918.262.831
6
Gioan Bt. Phan Naêng Hoeø
1940
18/05/68
Taâm An
3868.299
7
Giuse Phaïm Vieát Höng
1942
11/02/93
Daàu Giaây
3761.052
8
Ñaminh Nguyeãn Vaên Laâm
1960
11/04/02
Taâm Hoøa
3769.836
9
Ñaminh Traàn Vaên Minh
1944
23/12/72
Thanh Bình
3868.039
10
Phanxicoâ X. Traàn Vaên Phan
1955
23/10/97
Minh Hoøa
3964.054
11
Micae Nguyeãn Theá Phong TT/H
1971
30/10/03
Loäc Hoaø
3864649
12
Gioan Buøøi Só Phöôùc
1968
02/12/04
Xuaân Linh
3771.078
13
Giuse Nguyeãn Vaên Taêng
1940
21/05/70
Loäc Hoøa
3866.431
14
Giuse Nguyeãn Tieán Thònh
1967
02/12/04
Quaûng Taâm
3831.124
15
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tieáu
1953
19/09/87
Xuaân Ñöùc
3761.344
16
Phanxicoâ X. Nguyeãn Quoác Tuaán
1949
02/12/04
Maân Coâi
3679.039
17
Giuse Tröông Chí Tueä
1970
08/08/06
Taâm An
3768.925


HAÏT BIEÂN HOØA

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Phanxicoâ X. Phan Chieám
1957
02/12/04
Beán Goã
3834.038
2
Vinhsôn Nguyeãn Thaønh Coâng
1956
23/10/97
An Bình
0650.3750.609
3
Micae Hoaøng Ñình Cung
1933
16/07/59
Thuaän Hoøa
3825.784
4
Ñaminh Traàn Coâng Hieån
1963
04/05/01
Bình Haûi
3825.454
5
Gioakim Phaïm Hieäp
1967
04/05/01
Ñoâng Hoøa
(065)03781.865
6
Giuse Vuõ Ñöùc Hieäp
1957
01/10/88
Phuùc Haûi
3829.968
7
Ñaminh Ñinh Vaên Huaân
1968
08/08/06
An Bình
0650.3770.926
8
Micae Phaïm Phi Huøng
1971
08/08/06
Bieân Hoøa
3840.536
9
Toâma Laâm Vaên Kinh
1938
29/04/67
Taân Trieàu
3965.328
10
Philippheâ Leâ Vaên Naêng
1946
01/10/88
Bieân Hoøa
3847.001
11
Ñaminh Nguyeãn Thaønh Tieán
1973
08/08/07
Phuùc Haûi
3968.996
12
Giuse Hoaøng Vaên Trung
1970
30/09/05
Nghóa Sôn
0918.520.826
13
Giuse Ñoã Vaên Töï
1941
14/05/68
Taân Vinh
3834.008
14
Gioakim Nguyeãn Baù Töôùc
1942
29/04/69
Thaùi Hieäp
3890.628
15
Pheâroâ Traàn Thanh Vieät
1974
08/08/07
Thaùi Hieäp
2686.905


HAÏT HOÁ NAI

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Ñaminh Nguyeãn Ngoïc An OP
1954
01/11/95
Ñeàn Martin
3989.318
2
Ñaminh Buøi Vaên AÙn
1953
14/01/83
Baéc Haûi
3886.345
3
Giuse Vuõ Hoaøng Anh SSS
1970
25/03/08
Haûi Döông
3881.295
4
Giuse Traàn Thanh Bình SSS
1973
16/06/06
Haûi Döông
3881.296
5
Giuse Taï Minh Chieán
1969
11/04/02
Phuùc Laâm
3881.986
6
Raphaen Nguyeãn Vaên Chuùc OP
1945
08/08/72
Thaùnh Taâm
3881.354
7
Ñaminh Trònh Ñình Cöông
1974
08/09/08
Keû Saët
0906.366.036
8
Ñaminh Nguyeãn Höõu Cöôøng OP
1972
21/02/04
Ñeàn Martin
3989.318 
9
Phaoloâ Nguyeãn Phi Cöôøng OP
1971
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318 
10
Ñaminh Traàn Vaên Duõng OH
1963
10/12/08
Gioan TC
3884.156
11
Phanxicoâ X. Nguyeãn Ñöùc Ñaït OP
1949
14/05/75
Ñeàn Martin
3989.211
12
Giuse Nguyeãn YÙ Ñònh
1956
22/09/94
Xuaân Traø
0650.781.866
13
Giacoâbeâ Vuõ Theá Hanh OP
1972
30/06/07
Ñeàn Martin
3989.318
14
Gioakim Vuõ Minh Hoaøng OP
1970
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318
15
Giuse Phaïm Vaên Hoaøng
1947
25/05/75
Loäc Laâm
3881.567
16
Antoân Nguyeãn Chaân Hoàng OH
1968
10/12/08
Gioan TC
3884.156
17
Ñaminh Hoaøng Phi Huøng SSS
1968
28/06/05
Haûi Döông
3881.296
18
Phanxicoâ X. Nguyeãn Xuaân Huy
1970
11/04/02
Nam Haûi
3887.434
19
Ñaminh Leâ Thanh Lieâm OP
1949
14/05/75
Ñeàn Martin
0913.178.433
20
Laurensoâ Höùa Vaên Myõ
1940
14/05/68
Taây Haûi
3883.825
21
Phaoloâ Nguyeãn Vieät Nam OP
1959
20/12/98
Ñeàn Martin
3989.318
22
Vinhsôn Traàn Haûi Ninh
1968
08/08/06
Hoaø Hieäp
3882.151
23
Ñaminh Nguyeãn Ñöùc Phuù OP
1973
30/06/07
Ñeàn Martin
0989.393.156
24
Giuse Ñaëng Vaên Quy SSS
1923
05/03/53
Haûi Döông
3881.296
25
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Saâm OP
1920
08/03/48
Haø Noäi
3882.804
26
Vinhsôn Buøi Ñöùc Sinh OP
1926
03/05/53
Ñeàn Martin
3989.318
27
Giuse Traàn Phuù Sôn
1958
30/09/88
Keû Saët
3883.002
28
Gioan Bt. Phan Keá Söï
1957
25/01/99
Ñaïi Loä
3887.265
29
Ñaminh Nguyeãn Vaên Thaùi OP
1944
08/08/72
Ñeàn Martin
3989.318
30
Giuse Phaïm Cao Thanh
1948
15/04/75
Kim Bích
3881.041
31
Phanxicoâ X. Buøi Quang Thaûnh OP
1971
15/07/06
Ñeàn Martin
3989.318
32
Ñaminh Traàn Xuaân Thaûo
1940
14/05/68
Haø Noäi
3881.138
33
Anreâ Phaïm Duy Thaân OP
1968
08/08/05
Ñeàn Martin
3989.318
34
Giuse Nguyeãn Ñöùc Thaéng
1973
08/09/08
Baéc Haûi
3887.261
35
Pheâroâ Nguyeãn Minh Thaêéng OH
1961
10/12/08
Gioan TC
0919.337.661
36
Raymunñoâ Traàn Quoác Thaéng
1968
08/08/06
Gia Coác
3883.360
37
Antoân Nguyeãn Minh Thuaán SSS
1959
25/01/00
Haûi Döông
0913.175.003
38
Ñaminh Hoaøng Bình Thuaän OP
1914
19/06/43
Ñeàn Martin
3989.318
39
Giuse Nguyeãn Vaên Tòch
1971
08/08/06
Haø Noäi
3889.749
40
Pheâroâ Traàn Vaên Tieán
1946
12/04/76
Trung Nghóa
3841.077
41
Antoân Traàn Baûo Toaøn OP
1972
08/08/05
Thaùnh Taâm
0909.632.642
42
Ñaminh Nguyeãn Vaên Toøng
1947
15/04/75
Ba Ñoâng
3881.267
43
Ñaminh Nguyeãn Vaên Trieäu
1974
08/09/08
Haø Noäi
0909158343
44
Ñaminh Phaïm Vaên Tuï SSS
1966
28/06/05
Haûi Döông
3881.296
45
Toâma Traàn Ngoïc Tuùy OP
1941
30/04/69
Ñeàn Martin
3989.318
46
Martinoâ Nguyeãn Thanh Tuyeàn OP
1970
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318
47
Micae Phaïm Baù Töôùc
1933
30/05/64
Gia Coác
3884.288
48
Giuse Phaïm Höng Vónh OP
1971
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318HAÏT PHUÙ THÒNH


Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Bình
1947
15/04/75
Phuù Sôn
3869.052
2
Philippheâ Phan Chaùnh SDD
1965
08/09/08
Traø Coå
01699.854.071
3
Vinc. Paul M. Nguyeãn Minh Chaâu CMC
1957
03/04/08
Phuù Lyù
0919.556.364
4
Vinhsôn Traàn Ngoïc Chaâu
1956
25/01/99
Vöôøn Ngoâ
3921.294
5
Giuse Nguyeãn Khaéc Chính
1969
11/04/02
Xuaân An
3529.507
6
Giuse Ñoã Maïnh Duõng
1967
25/01/00
Taân Bình
3922.903
7
Gioakim Nguyeãn Tieán Duõng
1967
02/12/04
Thuaän An
3861.728
8
Gioan M.Nguyeãn Vaên Hoaù CMC
1959
08/09/08
Giang Ñieàn
3866.035 
9
Batoâloâmeâoâ M. Nguyeãn Vieát Hoaøng CMC
1960
08/09/08
Phuù Lyù
01688.459.442
10
Giuse Nguyeãn Anh Huøng
1969
30/09/05
Traø Coå
3866.186
11
Giuse Ñinh Nam Höng
1944
29/04/70
Buøi Chu
3968.016
12
Pheâroâ Cao Thoï Laønh
1954
11/02/93
Baéc Hoaø
3967.604
13
Antoân M.C. Nguyeãn Ngoïc Laâm  CMC
1948
25/05/01
Giang Ñieàn
3866.035
14
Inhaxioâ M. Vuõ Vaên Leâ CMC
1960
08/09/08
Giang Ñieàn
3866.035
15
Giuse Nguyeãn Traàn Vónh Linh
1970
08/08/07
Buøi Chu
0975.280.469
16
Giuse Cao Ñöùc Long
1971
08/08/07
Thieän An
0909.500.297
17
Giuse Nguyeãn Ñình Nhieäm
1958
25/01/99
Quaûng Bieân
8951.616
18
Gioakim Nguyeãn Vaên Quôùi
1940
29/04/70
Taân Thaønh
3869.051
19
Pheâroâ Leâ Duy Taâm
1973
08/08/07
Buøi Chu
0916.668.873
20
Gioan Vuõ Anh Thuaán
1931
23/04/62
Traø Coå
3866.186
21
Gioan Bt. Nguyeãn Höõu Trí
1960
02/12/04
Thaïch An
3861.080
22
Gioan Bt. Traàn Troïn
1938
26/05/67
Quaûng Bieân
3866.297
23
Phaoloâ Buøi Quang Trung
1958
04/05/01
Thieän An
3921.294
24
Vinhsôn Phaïm Ngoïc Anh Tuaán
1960
04/05/01
Xuaân Thònh
3538.984
25
Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán
1943
28/11/70
Taân Baéc
8971.187
26
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tuyeàn
1951
20/12/80
Ñoàng Phaùt
3883.713nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

Movies Playlist ( Nguyenthuong Media)

List Media Xuanloc Cội Nguồn! Tấn Phong Giám Mục Thomas ! Tạ Ơn Hồng Ân !