Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (An Bình - Biên Hòa - Hố Nai - Phú Thịnh)

HAÏT AN BÌNH

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Nguyeãn Thanh Cao
1970
08/08/06
Minh Tín
3964.486
2
Giacoâbeâ Hoaøng Gia Coâng TT/H
1945
13/03/98
Loäc Hoøa
3864.649
3
Giuse Nguyeãn Thaùi Cöôøng
1969
08/08/06
Baøu Haøm
3670.670
4
Beâneâñictoâ Nguyeãn Phi Haønh
1951
25/01/00
Xuaân Long
3724.745
5
Giuse Nguyeãn Vaên Hoïc
1946
19/09/87
Höng Loäc
0918.262.831
6
Gioan Bt. Phan Naêng Hoeø
1940
18/05/68
Taâm An
3868.299
7
Giuse Phaïm Vieát Höng
1942
11/02/93
Daàu Giaây
3761.052
8
Ñaminh Nguyeãn Vaên Laâm
1960
11/04/02
Taâm Hoøa
3769.836
9
Ñaminh Traàn Vaên Minh
1944
23/12/72
Thanh Bình
3868.039
10
Phanxicoâ X. Traàn Vaên Phan
1955
23/10/97
Minh Hoøa
3964.054
11
Micae Nguyeãn Theá Phong TT/H
1971
30/10/03
Loäc Hoaø
3864649
12
Gioan Buøøi Só Phöôùc
1968
02/12/04
Xuaân Linh
3771.078
13
Giuse Nguyeãn Vaên Taêng
1940
21/05/70
Loäc Hoøa
3866.431
14
Giuse Nguyeãn Tieán Thònh
1967
02/12/04
Quaûng Taâm
3831.124
15
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tieáu
1953
19/09/87
Xuaân Ñöùc
3761.344
16
Phanxicoâ X. Nguyeãn Quoác Tuaán
1949
02/12/04
Maân Coâi
3679.039
17
Giuse Tröông Chí Tueä
1970
08/08/06
Taâm An
3768.925


HAÏT BIEÂN HOØA

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Phanxicoâ X. Phan Chieám
1957
02/12/04
Beán Goã
3834.038
2
Vinhsôn Nguyeãn Thaønh Coâng
1956
23/10/97
An Bình
0650.3750.609
3
Micae Hoaøng Ñình Cung
1933
16/07/59
Thuaän Hoøa
3825.784
4
Ñaminh Traàn Coâng Hieån
1963
04/05/01
Bình Haûi
3825.454
5
Gioakim Phaïm Hieäp
1967
04/05/01
Ñoâng Hoøa
(065)03781.865
6
Giuse Vuõ Ñöùc Hieäp
1957
01/10/88
Phuùc Haûi
3829.968
7
Ñaminh Ñinh Vaên Huaân
1968
08/08/06
An Bình
0650.3770.926
8
Micae Phaïm Phi Huøng
1971
08/08/06
Bieân Hoøa
3840.536
9
Toâma Laâm Vaên Kinh
1938
29/04/67
Taân Trieàu
3965.328
10
Philippheâ Leâ Vaên Naêng
1946
01/10/88
Bieân Hoøa
3847.001
11
Ñaminh Nguyeãn Thaønh Tieán
1973
08/08/07
Phuùc Haûi
3968.996
12
Giuse Hoaøng Vaên Trung
1970
30/09/05
Nghóa Sôn
0918.520.826
13
Giuse Ñoã Vaên Töï
1941
14/05/68
Taân Vinh
3834.008
14
Gioakim Nguyeãn Baù Töôùc
1942
29/04/69
Thaùi Hieäp
3890.628
15
Pheâroâ Traàn Thanh Vieät
1974
08/08/07
Thaùi Hieäp
2686.905


HAÏT HOÁ NAI

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Ñaminh Nguyeãn Ngoïc An OP
1954
01/11/95
Ñeàn Martin
3989.318
2
Ñaminh Buøi Vaên AÙn
1953
14/01/83
Baéc Haûi
3886.345
3
Giuse Vuõ Hoaøng Anh SSS
1970
25/03/08
Haûi Döông
3881.295
4
Giuse Traàn Thanh Bình SSS
1973
16/06/06
Haûi Döông
3881.296
5
Giuse Taï Minh Chieán
1969
11/04/02
Phuùc Laâm
3881.986
6
Raphaen Nguyeãn Vaên Chuùc OP
1945
08/08/72
Thaùnh Taâm
3881.354
7
Ñaminh Trònh Ñình Cöông
1974
08/09/08
Keû Saët
0906.366.036
8
Ñaminh Nguyeãn Höõu Cöôøng OP
1972
21/02/04
Ñeàn Martin
3989.318 
9
Phaoloâ Nguyeãn Phi Cöôøng OP
1971
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318 
10
Ñaminh Traàn Vaên Duõng OH
1963
10/12/08
Gioan TC
3884.156
11
Phanxicoâ X. Nguyeãn Ñöùc Ñaït OP
1949
14/05/75
Ñeàn Martin
3989.211
12
Giuse Nguyeãn YÙ Ñònh
1956
22/09/94
Xuaân Traø
0650.781.866
13
Giacoâbeâ Vuõ Theá Hanh OP
1972
30/06/07
Ñeàn Martin
3989.318
14
Gioakim Vuõ Minh Hoaøng OP
1970
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318
15
Giuse Phaïm Vaên Hoaøng
1947
25/05/75
Loäc Laâm
3881.567
16
Antoân Nguyeãn Chaân Hoàng OH
1968
10/12/08
Gioan TC
3884.156
17
Ñaminh Hoaøng Phi Huøng SSS
1968
28/06/05
Haûi Döông
3881.296
18
Phanxicoâ X. Nguyeãn Xuaân Huy
1970
11/04/02
Nam Haûi
3887.434
19
Ñaminh Leâ Thanh Lieâm OP
1949
14/05/75
Ñeàn Martin
0913.178.433
20
Laurensoâ Höùa Vaên Myõ
1940
14/05/68
Taây Haûi
3883.825
21
Phaoloâ Nguyeãn Vieät Nam OP
1959
20/12/98
Ñeàn Martin
3989.318
22
Vinhsôn Traàn Haûi Ninh
1968
08/08/06
Hoaø Hieäp
3882.151
23
Ñaminh Nguyeãn Ñöùc Phuù OP
1973
30/06/07
Ñeàn Martin
0989.393.156
24
Giuse Ñaëng Vaên Quy SSS
1923
05/03/53
Haûi Döông
3881.296
25
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Saâm OP
1920
08/03/48
Haø Noäi
3882.804
26
Vinhsôn Buøi Ñöùc Sinh OP
1926
03/05/53
Ñeàn Martin
3989.318
27
Giuse Traàn Phuù Sôn
1958
30/09/88
Keû Saët
3883.002
28
Gioan Bt. Phan Keá Söï
1957
25/01/99
Ñaïi Loä
3887.265
29
Ñaminh Nguyeãn Vaên Thaùi OP
1944
08/08/72
Ñeàn Martin
3989.318
30
Giuse Phaïm Cao Thanh
1948
15/04/75
Kim Bích
3881.041
31
Phanxicoâ X. Buøi Quang Thaûnh OP
1971
15/07/06
Ñeàn Martin
3989.318
32
Ñaminh Traàn Xuaân Thaûo
1940
14/05/68
Haø Noäi
3881.138
33
Anreâ Phaïm Duy Thaân OP
1968
08/08/05
Ñeàn Martin
3989.318
34
Giuse Nguyeãn Ñöùc Thaéng
1973
08/09/08
Baéc Haûi
3887.261
35
Pheâroâ Nguyeãn Minh Thaêéng OH
1961
10/12/08
Gioan TC
0919.337.661
36
Raymunñoâ Traàn Quoác Thaéng
1968
08/08/06
Gia Coác
3883.360
37
Antoân Nguyeãn Minh Thuaán SSS
1959
25/01/00
Haûi Döông
0913.175.003
38
Ñaminh Hoaøng Bình Thuaän OP
1914
19/06/43
Ñeàn Martin
3989.318
39
Giuse Nguyeãn Vaên Tòch
1971
08/08/06
Haø Noäi
3889.749
40
Pheâroâ Traàn Vaên Tieán
1946
12/04/76
Trung Nghóa
3841.077
41
Antoân Traàn Baûo Toaøn OP
1972
08/08/05
Thaùnh Taâm
0909.632.642
42
Ñaminh Nguyeãn Vaên Toøng
1947
15/04/75
Ba Ñoâng
3881.267
43
Ñaminh Nguyeãn Vaên Trieäu
1974
08/09/08
Haø Noäi
0909158343
44
Ñaminh Phaïm Vaên Tuï SSS
1966
28/06/05
Haûi Döông
3881.296
45
Toâma Traàn Ngoïc Tuùy OP
1941
30/04/69
Ñeàn Martin
3989.318
46
Martinoâ Nguyeãn Thanh Tuyeàn OP
1970
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318
47
Micae Phaïm Baù Töôùc
1933
30/05/64
Gia Coác
3884.288
48
Giuse Phaïm Höng Vónh OP
1971
04/08/09
Ñeàn Martin
3989.318HAÏT PHUÙ THÒNH


Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Bình
1947
15/04/75
Phuù Sôn
3869.052
2
Philippheâ Phan Chaùnh SDD
1965
08/09/08
Traø Coå
01699.854.071
3
Vinc. Paul M. Nguyeãn Minh Chaâu CMC
1957
03/04/08
Phuù Lyù
0919.556.364
4
Vinhsôn Traàn Ngoïc Chaâu
1956
25/01/99
Vöôøn Ngoâ
3921.294
5
Giuse Nguyeãn Khaéc Chính
1969
11/04/02
Xuaân An
3529.507
6
Giuse Ñoã Maïnh Duõng
1967
25/01/00
Taân Bình
3922.903
7
Gioakim Nguyeãn Tieán Duõng
1967
02/12/04
Thuaän An
3861.728
8
Gioan M.Nguyeãn Vaên Hoaù CMC
1959
08/09/08
Giang Ñieàn
3866.035 
9
Batoâloâmeâoâ M. Nguyeãn Vieát Hoaøng CMC
1960
08/09/08
Phuù Lyù
01688.459.442
10
Giuse Nguyeãn Anh Huøng
1969
30/09/05
Traø Coå
3866.186
11
Giuse Ñinh Nam Höng
1944
29/04/70
Buøi Chu
3968.016
12
Pheâroâ Cao Thoï Laønh
1954
11/02/93
Baéc Hoaø
3967.604
13
Antoân M.C. Nguyeãn Ngoïc Laâm  CMC
1948
25/05/01
Giang Ñieàn
3866.035
14
Inhaxioâ M. Vuõ Vaên Leâ CMC
1960
08/09/08
Giang Ñieàn
3866.035
15
Giuse Nguyeãn Traàn Vónh Linh
1970
08/08/07
Buøi Chu
0975.280.469
16
Giuse Cao Ñöùc Long
1971
08/08/07
Thieän An
0909.500.297
17
Giuse Nguyeãn Ñình Nhieäm
1958
25/01/99
Quaûng Bieân
8951.616
18
Gioakim Nguyeãn Vaên Quôùi
1940
29/04/70
Taân Thaønh
3869.051
19
Pheâroâ Leâ Duy Taâm
1973
08/08/07
Buøi Chu
0916.668.873
20
Gioan Vuõ Anh Thuaán
1931
23/04/62
Traø Coå
3866.186
21
Gioan Bt. Nguyeãn Höõu Trí
1960
02/12/04
Thaïch An
3861.080
22
Gioan Bt. Traàn Troïn
1938
26/05/67
Quaûng Bieân
3866.297
23
Phaoloâ Buøi Quang Trung
1958
04/05/01
Thieän An
3921.294
24
Vinhsôn Phaïm Ngoïc Anh Tuaán
1960
04/05/01
Xuaân Thònh
3538.984
25
Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán
1943
28/11/70
Taân Baéc
8971.187
26
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tuyeàn
1951
20/12/80
Ñoàng Phaùt
3883.713nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp