Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (Thông Tin - Địa Chỉ - Điện Thoại )

Danh Saùch Linh Muïc
GIAÙO PHAÄN XUAÂN LOÄC
2011

DANH SAÙCH CAÙC CHA NGOAØI GIAÙO PHAÄN

Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
01
Ñaminh Nguyeãn Tuaán Anh
1972
30/09/05
Du hoïc Phaùp

02
Giuse Khoång Naêng Bao
1938
13/06/68
Saøi Goøn

03
Giuse Nguyeãn Höõu Chaâu
1974
08/08/07
Du hoïc Phi Luaät Taân

04
Gieâroânimoâ Nguyeãn Ñình Coâng
1971
30/09/05
Du hoïc Phi Luaät Taân

05
Phaoloâ Leâ vaên Dieäu
1932
19/08/58
Saøi Goøn

06
Giuse Haø Ñaêng Ñònh
1970
08/09/08
Du hoïc Roâma
0903150468
07
Antoân Khoång Tieán Giaùc
1925
16/06/54
Nhaø höu Phaùt Dieäm

08
Gioan B. Tröông Ñình Haø
1964
01/01/01
Du hoïc Roâma

09
Ñaminh Traàn Thaùi Hieäp
1937
08/06/63
ÑCV Hueá
054.510.586
10
Pheâroâ Nguyeãn Quang Hieán OP
1919
04/06/48
Baûo Loäc

11
Giuse Nguyeãn Ngoïc Hoaøn
1972
30/09/05
Du hoïc Phaùp

12
Gioan B. Traàn Vaên Hoä
1927
27/07/58
Saøi Goøn

13
Beâneâñictoâ Nguyeãn Höng
1955
07/02/96
Du hoïc Roâma

14
Gioan B. Nguyeãn Cao Loäc
1919
09/06/45
TGM Hueá

15
Gioan Ñoã Vaên Ngaân
1953
14/01/92
Du hoïc Phi Luaät Taân

16
Gioan Phaïm Ñình Nhu
1928
07/03/59
Nhaø höu Phaùt Dieäm
0902596250
17
Phaoloâ Nguyeãn Ngoïc Phöông
1971
30/09/05
Du hoïc Phaùp

18
Giuse Nguyeãn Vaên Quang
1972
08/09/08
Chuaån bò du hoïc
0612850141
19
Giuse Phaïm Anh Quoác
1975
08/09/08
Chuaån bò du hoïc
0933820428
20
Pheâroâ Phaïm Thanh Quoác CSsR
1927
03/09/60
Doøng CTT

21
Antoân Nguyeãn Ngoïc Sôn
1948
21/12/74
Saøi Goøn
089.250.628
22
Pheâroâ Nguyeãn Thanh Sôn
1965
25/01/00
Du hoïc Roâma

23
Giuse Phaïm Ngoïc Thaønh
1966
30/09/05
Du hoïc Roâma

24
Toâma Nguyeãn Vaên Thaân
1940
14/05/68
Nhaø Höu Baéc Ninh

25
Pheâroâ Trònh Thieân Thu


Naza Thuû Ñöùc

26
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Thuaän SDD
1961
11/11/06
Du hoïc Phi Luaät Taân

27
Ñaminh Phaïm Ngoïc Thuyû
1966
11/04/02
Du hoïc Hoa Kyø

28
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Thuyeát
1974
08/09/08
Chuaån bò du hoïc
0907553698
29
FX. Nguyeãn Thanh Toaøn
1968
25/01/00
Du hoïc Roâma

30
Giuse Ñoã Ñöùc Trí
1967
05/11/99
Du hoïc Phi Luaät Taân

31
Savioâ Traàn Ngoïc Tuyeân OH
1940
23/04/87
Ñaûo Maurice

32
Giuse Nguyeãn Vaên Vieät
1972
30/09/05
Du hoïc Phaùp

33
Pheâroâ Nguyeãn Quoác Vieät
1969
08/08/07
Du hoïc Phi Luaät TaânHAÏT XUAÂN LOÄC
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Gioan Bt. Ngoâ Vaên Bao
1955
25/01/99
Russeykeo
3871.863
2
Gioan Bt. Buøi Thaùi Bình
1964
02/12/04
Trung Ngaõi
3758.869
3
Giuse Nguyeãn Thanh Chaâu
1939
31/05/66
An Loäc
3642.424
4
Augustinoâ Nguyeãn Vaên Chieán
1969
02/12/04
Gia Laøo
3751.079
5
Gioan Phaïm Ñình Chöông SDD
1961
16/02/04
Xuaân Kitoâ
3750.939
6
Ñaminh Haø Vaên Chöông
1972
30/09/05
Suoái Caû
3727.348
7
Giuse Ñoã Maïnh Duõng
1972
08/08/06
Thoï Loäc
3732.523
8
Ñaminh Nguyeãn Trí Duïng
1958
22/09/94
ÑCV
0613.608.974
9
Toâma Traàn Vaên Ñaïi SDD
1950
01/10/88
Long Thuaän
3873.019
10
Giuse Ñoã Vieát Ñaïi
1947
14/01/92
ÑCV
3787.543
11
Ñaminh Ñinh Cao Ñaøm
1917
08/08/45
Xuaân Bình
3721.173
12
Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo
1945
27/03/71
ÑCV
3870.411
13
Giuse Traàn Vaên Ñeä
1956
25/01/00
Nam Haø
3718.333
14
Giuse Hoaøng Vaên Ñoaùn
1961
11/04/02
TGM
3870.467
15
Phaoloâ Nguyeãn Vaên Ñoâng
1949
27/11/75
Haøng Goøn
(061)2213.614
16
Giuse Ñoã Minh Ñöùc
1969
30/09/05
Xuaân Trieäu
3701.122
17
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Ñöùc
1960
30/09/05
Thöøa Ñöùc
3710.424
18
Gioakim Vuõ Kim Ñöông
1928
01/09/56
Caåm Taân
3721.465
19
Pheâroâ Haø Höông Giang
1971
08/09/08
ÑCV
0937.061.916
20
Pheâroâ Phan Khaéc Giöõa
1970
30/09/05
Nuùi Tung
3870.549
21
Phaoloâ Nguyeãn Vaên Haïnh
1968
30/09/05
Xuaân Baûo
0979.715.854
22
Gioan Bt. Ñinh Ñöùc Haäu
1927
03/12/54
Xuaân Myõ
3790.366
23
Gioakim Nguyeãn Chí Hieäp SDD
1961
08/09/08
Xuaân Ñoâng
0976.397.679
24
Giuse Hoaøng Maïnh Hieåu
1955
14/01/92
Xuaân Khaùnh
3877.128
25
Giuse Ñinh Vaên Huaán
1956
11/05/91
ÑCV
0974.691.771
26
Pheâroâ Nguyeãn Hueä
1957
25/01/00
ÑCV
3608.980
28
Giuse Traàn Vaên Huøng
1961
04/05/01
Xuaân Ñöôøng
3727.115
29
Marcoâ Nguyeãn Tuyeán Huyeân
1947
11/05/91
ÑCV
3787.544
30
Ñaminh Vuõ Kim Khanh SDD
1954
11/02/93
Hoàng AÂn
3713.097
31
Gioan Bt.Traàn Ngoïc Khaùnh SDD
1968
13/10/05
Thaùnh Gia
0907.700.242
32
Giuse Nguyeãn Thanh Kieàu
1970
08/08/07
Suoái Tre
0902.877.570
33
Micae Nguyeãn Höõu Kieàu
1942
29/04/69
Nuùi Ñoû
3870.388
34
Ñaminh Traàn Vaên Lieâm
1943
29/04/70
Duyeân Laõng
3878.013
35
Ñaminh Traàn Gia Long
1968
08/08/06
Hoaøn Quaân
3799.842
36
Gioakim Hoà Quang Luaät
1916
11/02/50
Russeykeo
3871.217
37
Phanxicoâ X. Ñoã Ñöùc Löïc
1963
08/08/07
TGM
8603.127
38
Toâma Nguyeãn Minh
1943
14/05/68
Xuaân Queá
3720.127
39
Philippheâ Leâ Phöôùc Minh
1940
25/04/72
Taân Xuaân
3877.987
40
Giuse Traàn Quang Minh
1964
02/12/04
ÑCV
0918.809.915
41
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Ngoân SDD
1962
11/11/06
Hoàng AÂn
0985.356.153
42
Micae Voõ Thaønh Nhaân
1967
08/08/06
Xuaân Myõ
3799.819
43
Giuse Vuõ Vaên Nhuaàn
1960
04/05/01
Caåm Taân
2631.757
44
Micae Nguyeãn Xuaân Linh Ny
1970
08/08/06
Tam Thaùi
8670.511
45
Ñaminh Nguyeãn Vaên Phi
1958
30/09/05
Baàu Coái
3874.863
46
Pheâroâ Traàn Vaên Phi SDD
1955
16/02/04
Thaùnh Gia
3714.794
47
Giuse Buøi Trung Phong
1936
21/12/68
Baûo Thò
3723.071
48
Ñaminh Nguyeãn Minh Phöông
1973
08/09/08
Xuaân Baéc
3730.001
49
Stanislas Nguyeãn Kim Quang SDD

11/11/09
Thaùnh Gia

50
Micae Ñoã Hoàng Quyù
1960
11/04/02
Xuaân Nhaïn
6273.321
51
Pheâroâ M. Mai Vaên Saâm
1947
27/04/74
Baûo Vinh
3792.458
52
Giuse Leâ Nhö Saéc
1948
07/02/96
Xuaân Baéc
0918.726.932
53
Giuse Nguyeãn Kim Sôn
1938
29/04/65
TGM
3877.285
54
Giuse Nguyeãn Vieát Sôn
1975
08/09/08
Chính Toaø
3876.179
55
Ñaminh Ngoâ Coâng Söù
1955
19/09/87
Chaùnh Toøa
3877.575
56
Ñaminh Haø Theá Taâm
1960
11/04/02
Hieäp Löïc
3759.736
57
Giuse Nguyeãn Vaên Teà
1950
07/02/96
Ñoàng Taâm
8771.166
58
Ñaminh Phaïm Hieán Thaønh
1938
27/05/64
Xuaân Bình
3721.173
59
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Thaønh
1970
08/08/06
Thaùi Xuaân
3721.064
60
Giuse Ngoâ Quoác Thaïnh
1965
04/05/01
Lang Minh
3749.767
61
Giuse-Ñeä Ñoaøn Vieát Thaûo
1955
22/09/94
ÑCV
3607.456
62
Laur.Nguyeãn Tröôøng Thaêng SDD
1940
29/04/70
Thaùnh Gia
3871.613
63
Giuse Traàn Quoác Thaéng
1958
11/04/02
Bình Hoøa
3714.455
64
Giuse Nguyeãn Höõu Thieäu
1969
08/08/06
Chính Toaø
01225.606.771
65
Giuse Ñoã Maïnh Thònh
1970
08/08/07
Russeykeo
3743.657
66
Vinhsôn Nguyeãn Vaên Thònh SDD
1957
13/10/05
Thaùi Xuaân
3721.741
67
Ñaminh Voõ Vaên Thoâng
1954
11/04/02
Taân Höõu
3751.448
68
Philippheâ Traàn Coâng Thuaän
1962
11/04/02
ÑCV

69
Giuse Phaïm Ñình Thöôùc
1955
11/04/02
Quaûng Xuaân
3873.123
70
Anphongsoâ Traàn Lyù Tònh SDD
1950
13/10/05
Xuaân Ñoâng
3749.072
71
Giuse Ñinh Theá Truyeàn
1969
08/08/06
Thoï Loäc
3731.201
72
Giuse Mai Thanh Tröôøng
1946
24/12/73
Taân Phuù
3782.189
73
Vinhsôn Ñaëng Vaên Tuù
1938
29/06/68
TGM
3870.650
74
Gioan Bt. Laïi Anh Tuaán
1955
22/09/94
Suoái Caùt
3871.822
75
Gioan Bt. Nguyeãn Ñaêng Tueä
1957
19/09/87
ÑCV
3608.975
76
Phaoloâ Phaïm Vaên Vieän
1960
07/02/96
Tam Thaùi
3871.236


HAÏT TUÙC TRÖNG
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Antoân Traàn Vaên Baøi TH.BA
1948
15/06/75
Baùc AÙi
3639.365
2
Pheâroâ Laâm Thaùi Bình
1971
30/09/05
Xuaân Sôn
0919.620.464
3
Gioakim Phan Coâng Chính
1972
08/08/06
La Ngaø
0909.706.158
4
Pheâroâ Nguyeãn Ngoïc Hoaøng
1958
04/05/01
Gia Canh
3626.207
5
Giuse Traàn Vaên Hoäi CSsR
1948
09/06/90
Phuù Doøng
3639.119
6
Antoân Phaïm Vaên Khaûi
1969
08/08/07
Xuaân Tröôøng
(061)2626.919
7
Giuse Phaïm Sôn Laâm
1967
25/01/00
Tam Phuù
3639.156
8
Augustinoâ Nguyeãn Thöù Leã
1971
08/09/08
Ñònh Quaùn
(0618)604.299
9
Theùo. Ñoã Höõu Lieâm ThG
1937
03/10/76
Gh Hieäp Nhaát
3638.883
10
Giuse Nguyeãn Kim Long CM
1972
21/10/05
Ñöùc Thaéng
3636.190
11
Mattheâu Leâ Löïc
1965
08/08/07
Ngoïc Thanh
0907.983.844
12
Pheâroâ Traàn Vaên Minh CM
1966
16/02/04
Cñ. Tuùc Tröng
3639.126
13
Giuse Nguyeãn Ñöùc Ngoïc
1959
25/01/00
Ngoïc Thanh
3635.351
14
Phaoloâ Leâ Coâng Nguyeân
1973
08/09/08
Suoái Nho
0986396463
15
Luca Phaïm Thanh Phong CM
1970
16/02/04
Nagoa
2212.237
16
Giuse Phaïm Huøng Sôn
1956
09/06/90
Ñònh Quaùn
3851.189
17
Giuse Nguyeãn Minh Sôn
1960
25/01/99
Phuù Thieän
3853.577
18
Giuse Phaïm Hoàng Taøi CSsR
1970
28/06/06
Phuù Doøng
3639.131
19
Pheâroâ Löu Thaønh Taâm
1947
11/02/93
La Ngaø
3853.025
20
Gioakim Nguyeãn Vaên Thaùi
1938
29/04/66
Ñònh Quaùn
3616.461
21
Giuse Ñinh Vaên  Thaønh
1970
08/08/06
Ñan Kar
3616.669
22
Giuse Nguyeãn Ñöùc Thaéng
1969
02/12/04
Suoái Nho
3874.112
23
Anphongsoâ Hoà Ngoïc Thaéng
1974
08/08/08
Thoáng Nhaát
06198664070
24
Giacoâbeâ Laâm Vaên Theá
1944
13/05/72
Thoáng Nhaát
3639.145
25
Giuse Traàn Xuaân Thònh
1948
15/04/75
Tuùc Tröng
3639.460
26
Pheâroâ Nguyeãn Quang Tieán CM
1972
21/10/05
Cñ.Tuùc Tröng
3636.193
27
Giuse Nguyeãn Xuaân Tónh CM
1954
22/02/97
Cñ.Tuùc Tröng
3639.126
28
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Vaøng
1948
14/01/92
Thaùnh Maãu
0908.913.255nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp