Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (Long Thành - Hòa Thanh - Tân Mai)

HAÏT LONG THAØNH
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Ñoaøn Coâng Bình
1969
30/09/05
Hieàn Hoøa
3841.077
2
Ñaminh Nguyeãn Trung Chaùnh
1954
04/05/01
Thieân Bình
3511.857
3
Phaoloâ-Böôøng Nguyeãn Vaên Chaâu OSB
1956
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
4
Martinoâ Nguyeãn Tieán Duõng OC
1963
09/02/04
ÑV An Phöôùc
3511.560
5
Giuse Phaïïm Höõu Ñaïo
1966
08/08/06
Long Ñöùc
3533.889
6
Giuse Nguyeãn Vaên Ñaït OP
1963
30/06/07
Taân Hieäp
0918.846.444
7
Ñaminh Phaïm Ngoïc Ñieån OP
1948
31/09/88
Hieàn Ñöùc

8
Phaoloâ-Khoan Traàn Coâng Ñöùc OSB
1970
11/11/09
ÑV Thieân Bình
3930.470
9
Christophe Nguyeãn Höõu Ñöùc OSB
1935
05/06/65
ÑV Thieân Bình
3930.470
10
Giuse Traàn Vaên Haøm
1938
24/12/66
Thieân Phöôùc
3511.929
11
Pheâroâ Haø Theá Hieän
1972
30/09/05
Thaønh Tín
3535.097
12
Giuse Döông Nhö Hoan
1941
19/05/68
Hieàn Ñöùc

13
Pheâroâ-Quyù Leâ Vaên Hoàng OSB
1956
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
14
Antoân Ñaëng Minh Huaán
1958
23/10/97
Thieân AÂn
3553.148
15
Ñaminh Nguyeãn Maïnh Huøng
1945
28/04/72
Long Thaønh
3844.559
16
Giuse Döông Ñöùc Höng
1966
30/09/05
Thaønh Taâm
3535.303
17
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höôùng OP
1968
25/01/05
Martinoâ
0919.601.186
18
Micae-Huy-Myõ Leâ Vaên Khôi OSB
1953
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
19
Gioan Nguyeãn Vaên Kích SDB
1948
30/05/94
Taân Cang
3967.970
20
Simon-Hoaø Tröông Höõu Leã OSB
1969
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
21
Vinhsôn Hoaøng Coâng Long OP
1971
04/08/09
Taân Hieäp
0903.518.451
22
Giuse Ñoaøn Phi Long
1966
08/08/06
Caåm Ñöôøng
3535.099
23
Ñaminh Ñoã Höõu Nam
1957
25/01/99
Bình Sôn
3533.889
24
Giuse Ñoã Vaên Nguyeân
1942
20/05/72
Thaùi Laïc

25
Pheâroâ-Khanh Nguyeãn Nhaät OC
1971
02/08/05
ÑV An Phöôùc
3511.560
26
Anreâ D. Laïc Nguyeãn Ñöùc Quang OSB
1966
01/03/03
ÑV Thieân Bình
3930.470
27
Gioan Bt.Nguyeãn Tröôøng Sôn
1970
30/09/05
Thieân An
3939.730
28
Ñaminh Vuõ Ñình Thaùi
1950
07/02/96
Hieàn Ñöùc
0988.818.362
29
Giuse Ñoã Maïnh Thaùi
1959
25/01/00
Long Phöôùc
3558.501
30
Phanxicoâ Saleâ Traàn Minh Thaùi OC
1956
25/07/95
ÑV An Phöôùc
3511.572
31
Antoân Ñinh Quang Thaùi SDB
1972
27/06/05
Taân Cang
3967.970
32
Phaoloâ Nguyeãn Ñöùc Thaønh
1953
11/02/93
Lieân Kim Sôn
3844.612
33
Simon Leâ Thanh Thaêng
1970
30/09/05
Thaùnh Giuse
2225.048
34
Phanxicoâ X. Buøi Quang Thuïy
1972
30/09/05
Thaùi Laïc
3844.337
35
Phanxicoâ-Trung Buøi Vaên Tònh OSB
1960
08/08/07
ÑV Thieân Bình
3930.470
36
M.Gioan Thaùnh Giaù Thaân Vaên Trieäu OC
1974
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560 
37
Gioan Bt. Phaïm Phuù Trung
1968
30/09/05
Thaùnh Phaoloâ
0918.124.628
38
Philippheâ-Minh Vuõ Ngoïc Tuy OSB
1958
11/02/93
ÑV Thieân Bình
3930.470
39
Giuse-Khang Nguyeãn Syõ Tuyeân OSB

11/11/09
ÑV Thieân Bình
3930.470
40
Pheâroâ Vöông Vaên Tuyeân
1948
01/08/81
Vaên Haûi
3844.315
41
M. Pioâ X Nguyeãn Vaên Tö OC
1977
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560
42
M. Pheâroâ Nguyeãn Taán Töôøng OC
1975
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560


HAÏT HOØA THANH
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Vinhsôn Nguyeãn Trung An
1969
11/04/02
Ñaïi An
3927.143
2
Pheâroâ Vuõ Hoaøng AÙnh
1947
26/08/79
Thanh Hoùa
6279.029
3
Ñaminh Vuõ Huøng Cöôøng
1962
11/04/02
Nguõ Phuùc
3983.825
4
Vinhsôn Nguyeãn Tieán Duõng
1968
11/04/02
Ñoâng Vinh
3981.808
5
Giuse Nguyeãn Kim Ñænh
1961
25/01/99
Lai OÅn
3981.315
6
Gioan Phaïm Theá Hieäu
1971
30/09/05
Ngoâ Xaù
3984.179
7
Ñaminh Ñaëng Duy Hoaø
1930
15/06/56
Ñoâng Vinh
3981.808
8
Gioan Bt. Ñinh Tieán Höôùng
1949
21/05/76
Thaùi Hoøa
3982.066
9
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höõu SJ
1957
15/06/00
Nguõ Phuùc
3985.942
10
Ñaminh-Löu Vuõ Duy Khang OP
1974
04/08/09
Ngoïc Ñoàng
3981.721
11
Giuse Nguyeãn Ñöùc Luïc
1946
28/04/74
Hoøa Bình
3984.925
12
Giuse Phaïm Quang Saùng OP
1953
21/12/91
Ngoïc Ñoàng
3981.226
13
Pheâroâ Ñoaøn Ñöùc Thaêng
1974
11/11/09
Tieân Chu
0984.315.554
14
Giuse Nguyeãn Vinh Thieân
1942
19/03/69
Loä Ñöùc
3981.527
15
Ñaminh Ñinh Vieát Tieân OP
1948
03/08/74
Ñeàn Martin
0909.325.370
16
Giuse Phaïm Quang Trung
1932
16/07/59
Loä Ñöùc
3983.242
17
Giuse Hoaøng Ñöùc Tuù
1974
08/08/07
Hoøa Bình
3988.383
18
Giuse Nguyeãn Vaên Uy
1948
23/08/80
Tieân Chu
3985.162
19
Giuse Nguyeãn Theá Vinh
1954
11/02/93
Saøi Quaát
3987.916
20
Gioan Bt. Phaïm Phi Vuõ
1971
08/09/08
Loä Ñöùc
8889.123
HAÏT TAÂN MAI
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Phaïm Chí Cöôøng
1934
28/04/64
Buøi Hieäp
3813.926
2
Ñaminh Buøi Phuùc Dinh
1930
27/05/61
Buøi Thöôïng
3826.891
3
Ñaminh Traàn Maïnh Duyeân
1970
08/08/06
Buøi Thaùi
3915.329
4
Ñaminh Nguyeãn Ñính
1947
28/04/73
Bình An
3839.689
5
Giuse Nguyeãn Kim Ñoan
1940
29/04/69
Buøi Thaùi
3911.184
6
Vinhsôn Phaïm Lieân Huøng
1942
29/04/67
Buøi Ñöùc
3825.706
7
Giuse Nguyeãn Höõu Khanh
1972
08/08/06
Taân Loäc
3917.034
8
Giuse Phaïm An Laäp
1941
15/06/75
Ñaminh
3812.633
9
Phaoloâ Nguyeãn Nguyeân
1977
11/11/09
Taân Mai
0983.758.483
10
Ñaminh Nguyeãn Kim Nhuaän
1945
28/11/70
Taân Mai

11
Giuse Nguyeãn Thanh Quang
1938
29/04/65
Buøi Höng
3813.837
12
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Queá
1945
19/04/75
Xuaân Hoøa
3814.129
13
Mattheâu Buøi Tieán San
1943
14/05/68
Buøi Vónh
3812.615
14
Vinhsôn Ngoâ Vaên Taát
1948
25/05/75
Gia Vieân
3895.568
15
Phanxicoâ X. Voõ Quang Thanh
1958
30/11/96
Thaùnh Giuse
3838.158
16
Giuse-Ñeä Nguyeãn Vaên Thanh
1944
19/12/71
Taân Mai
3913.227
17
Pheâroâ Voõ Thöùc
1934
14/07/62
Trinh Vöông
3825.735
18
Gioan Phaïm Quang Töï
1931
19/03/71
Ñaminh
3911.681
19
Pheâroâ Huyønh Vaên Vinh
1944
13/05/72
Taân Baéc
8860.990nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp