PHÁT TRỰC TUYẾN THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

PHÁT TRỰC TUYẾN  THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Phát Trực Tuyến ĐÊM THÁNH NHẠC MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (Long Thành - Hòa Thanh - Tân Mai)

HAÏT LONG THAØNH
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Ñoaøn Coâng Bình
1969
30/09/05
Hieàn Hoøa
3841.077
2
Ñaminh Nguyeãn Trung Chaùnh
1954
04/05/01
Thieân Bình
3511.857
3
Phaoloâ-Böôøng Nguyeãn Vaên Chaâu OSB
1956
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
4
Martinoâ Nguyeãn Tieán Duõng OC
1963
09/02/04
ÑV An Phöôùc
3511.560
5
Giuse Phaïïm Höõu Ñaïo
1966
08/08/06
Long Ñöùc
3533.889
6
Giuse Nguyeãn Vaên Ñaït OP
1963
30/06/07
Taân Hieäp
0918.846.444
7
Ñaminh Phaïm Ngoïc Ñieån OP
1948
31/09/88
Hieàn Ñöùc

8
Phaoloâ-Khoan Traàn Coâng Ñöùc OSB
1970
11/11/09
ÑV Thieân Bình
3930.470
9
Christophe Nguyeãn Höõu Ñöùc OSB
1935
05/06/65
ÑV Thieân Bình
3930.470
10
Giuse Traàn Vaên Haøm
1938
24/12/66
Thieân Phöôùc
3511.929
11
Pheâroâ Haø Theá Hieän
1972
30/09/05
Thaønh Tín
3535.097
12
Giuse Döông Nhö Hoan
1941
19/05/68
Hieàn Ñöùc

13
Pheâroâ-Quyù Leâ Vaên Hoàng OSB
1956
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
14
Antoân Ñaëng Minh Huaán
1958
23/10/97
Thieân AÂn
3553.148
15
Ñaminh Nguyeãn Maïnh Huøng
1945
28/04/72
Long Thaønh
3844.559
16
Giuse Döông Ñöùc Höng
1966
30/09/05
Thaønh Taâm
3535.303
17
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höôùng OP
1968
25/01/05
Martinoâ
0919.601.186
18
Micae-Huy-Myõ Leâ Vaên Khôi OSB
1953
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
19
Gioan Nguyeãn Vaên Kích SDB
1948
30/05/94
Taân Cang
3967.970
20
Simon-Hoaø Tröông Höõu Leã OSB
1969
13/10/05
ÑV Thieân Bình
3930.470
21
Vinhsôn Hoaøng Coâng Long OP
1971
04/08/09
Taân Hieäp
0903.518.451
22
Giuse Ñoaøn Phi Long
1966
08/08/06
Caåm Ñöôøng
3535.099
23
Ñaminh Ñoã Höõu Nam
1957
25/01/99
Bình Sôn
3533.889
24
Giuse Ñoã Vaên Nguyeân
1942
20/05/72
Thaùi Laïc

25
Pheâroâ-Khanh Nguyeãn Nhaät OC
1971
02/08/05
ÑV An Phöôùc
3511.560
26
Anreâ D. Laïc Nguyeãn Ñöùc Quang OSB
1966
01/03/03
ÑV Thieân Bình
3930.470
27
Gioan Bt.Nguyeãn Tröôøng Sôn
1970
30/09/05
Thieân An
3939.730
28
Ñaminh Vuõ Ñình Thaùi
1950
07/02/96
Hieàn Ñöùc
0988.818.362
29
Giuse Ñoã Maïnh Thaùi
1959
25/01/00
Long Phöôùc
3558.501
30
Phanxicoâ Saleâ Traàn Minh Thaùi OC
1956
25/07/95
ÑV An Phöôùc
3511.572
31
Antoân Ñinh Quang Thaùi SDB
1972
27/06/05
Taân Cang
3967.970
32
Phaoloâ Nguyeãn Ñöùc Thaønh
1953
11/02/93
Lieân Kim Sôn
3844.612
33
Simon Leâ Thanh Thaêng
1970
30/09/05
Thaùnh Giuse
2225.048
34
Phanxicoâ X. Buøi Quang Thuïy
1972
30/09/05
Thaùi Laïc
3844.337
35
Phanxicoâ-Trung Buøi Vaên Tònh OSB
1960
08/08/07
ÑV Thieân Bình
3930.470
36
M.Gioan Thaùnh Giaù Thaân Vaên Trieäu OC
1974
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560 
37
Gioan Bt. Phaïm Phuù Trung
1968
30/09/05
Thaùnh Phaoloâ
0918.124.628
38
Philippheâ-Minh Vuõ Ngoïc Tuy OSB
1958
11/02/93
ÑV Thieân Bình
3930.470
39
Giuse-Khang Nguyeãn Syõ Tuyeân OSB

11/11/09
ÑV Thieân Bình
3930.470
40
Pheâroâ Vöông Vaên Tuyeân
1948
01/08/81
Vaên Haûi
3844.315
41
M. Pioâ X Nguyeãn Vaên Tö OC
1977
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560
42
M. Pheâroâ Nguyeãn Taán Töôøng OC
1975
29/10/08
ÑV An Phöôùc
3511.560


HAÏT HOØA THANH
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Vinhsôn Nguyeãn Trung An
1969
11/04/02
Ñaïi An
3927.143
2
Pheâroâ Vuõ Hoaøng AÙnh
1947
26/08/79
Thanh Hoùa
6279.029
3
Ñaminh Vuõ Huøng Cöôøng
1962
11/04/02
Nguõ Phuùc
3983.825
4
Vinhsôn Nguyeãn Tieán Duõng
1968
11/04/02
Ñoâng Vinh
3981.808
5
Giuse Nguyeãn Kim Ñænh
1961
25/01/99
Lai OÅn
3981.315
6
Gioan Phaïm Theá Hieäu
1971
30/09/05
Ngoâ Xaù
3984.179
7
Ñaminh Ñaëng Duy Hoaø
1930
15/06/56
Ñoâng Vinh
3981.808
8
Gioan Bt. Ñinh Tieán Höôùng
1949
21/05/76
Thaùi Hoøa
3982.066
9
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Höõu SJ
1957
15/06/00
Nguõ Phuùc
3985.942
10
Ñaminh-Löu Vuõ Duy Khang OP
1974
04/08/09
Ngoïc Ñoàng
3981.721
11
Giuse Nguyeãn Ñöùc Luïc
1946
28/04/74
Hoøa Bình
3984.925
12
Giuse Phaïm Quang Saùng OP
1953
21/12/91
Ngoïc Ñoàng
3981.226
13
Pheâroâ Ñoaøn Ñöùc Thaêng
1974
11/11/09
Tieân Chu
0984.315.554
14
Giuse Nguyeãn Vinh Thieân
1942
19/03/69
Loä Ñöùc
3981.527
15
Ñaminh Ñinh Vieát Tieân OP
1948
03/08/74
Ñeàn Martin
0909.325.370
16
Giuse Phaïm Quang Trung
1932
16/07/59
Loä Ñöùc
3983.242
17
Giuse Hoaøng Ñöùc Tuù
1974
08/08/07
Hoøa Bình
3988.383
18
Giuse Nguyeãn Vaên Uy
1948
23/08/80
Tieân Chu
3985.162
19
Giuse Nguyeãn Theá Vinh
1954
11/02/93
Saøi Quaát
3987.916
20
Gioan Bt. Phaïm Phi Vuõ
1971
08/09/08
Loä Ñöùc
8889.123
HAÏT TAÂN MAI
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Giuse Phaïm Chí Cöôøng
1934
28/04/64
Buøi Hieäp
3813.926
2
Ñaminh Buøi Phuùc Dinh
1930
27/05/61
Buøi Thöôïng
3826.891
3
Ñaminh Traàn Maïnh Duyeân
1970
08/08/06
Buøi Thaùi
3915.329
4
Ñaminh Nguyeãn Ñính
1947
28/04/73
Bình An
3839.689
5
Giuse Nguyeãn Kim Ñoan
1940
29/04/69
Buøi Thaùi
3911.184
6
Vinhsôn Phaïm Lieân Huøng
1942
29/04/67
Buøi Ñöùc
3825.706
7
Giuse Nguyeãn Höõu Khanh
1972
08/08/06
Taân Loäc
3917.034
8
Giuse Phaïm An Laäp
1941
15/06/75
Ñaminh
3812.633
9
Phaoloâ Nguyeãn Nguyeân
1977
11/11/09
Taân Mai
0983.758.483
10
Ñaminh Nguyeãn Kim Nhuaän
1945
28/11/70
Taân Mai

11
Giuse Nguyeãn Thanh Quang
1938
29/04/65
Buøi Höng
3813.837
12
Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Queá
1945
19/04/75
Xuaân Hoøa
3814.129
13
Mattheâu Buøi Tieán San
1943
14/05/68
Buøi Vónh
3812.615
14
Vinhsôn Ngoâ Vaên Taát
1948
25/05/75
Gia Vieân
3895.568
15
Phanxicoâ X. Voõ Quang Thanh
1958
30/11/96
Thaùnh Giuse
3838.158
16
Giuse-Ñeä Nguyeãn Vaên Thanh
1944
19/12/71
Taân Mai
3913.227
17
Pheâroâ Voõ Thöùc
1934
14/07/62
Trinh Vöông
3825.735
18
Gioan Phaïm Quang Töï
1931
19/03/71
Ñaminh
3911.681
19
Pheâroâ Huyønh Vaên Vinh
1944
13/05/72
Taân Baéc
8860.990nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

Movies Playlist ( Nguyenthuong Media)

List Media Xuanloc Cội Nguồn! Tấn Phong Giám Mục Thomas ! Tạ Ơn Hồng Ân !