Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (Phước Lý - Gia Kiệm - Phương Lâm)


HAÏT PHÖÔÙC LYÙ
Stt
Teân
Sinh
Chòu Chöùc
Giaùo Xöù
Ñieän Thoaïi
1
Lamberto Nguyeãn Quang Caûnh OC
1953
09/02/04
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
2
Vinhsôn Döông Ñöùc Chieán
1970
08/08/06
Nghóa Hieäp
3519.172
3
Giuse Ñoã Ñöùc Chính
1961
25/01/00
Phöôùc Lyù
3662.325
4
Gioan Bt. Traàn Vaên Chuyeân OC
1949
08/04/78
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
5
Giuse Ñinh Maïnh Cöôøng
1969
08/08/06
Nghóa Myõ
3519.100
6
Gioan Bt. Traàn Quoác Duõng
1974
11/11/09
Myõ Hoäi
0973.466.116
7
Savioâ Nguyeãn Quang Ñaïi OC
1961
02/12/04
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
8
Gioakim Nguyeãn Vaên Hieåu
1939
21/12/67
Baéc Minh
3519.046
9
Gioan Traàn Xuaân Huøng
1956
25/01/00
Myõ Hoäi
3549.395
10
Philippheâ-Minh Nguyeãn Quang Huy OC
1972
02/08/05
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
11
Ñaminh Nguyeãn Ñình Khanh
1965
25/01/00
Thieát Nham
3519.216
12
Gioan Bt. Nguyeãn Böûu Khaùnh
1960
11/04/02
Nghóa Yeân
3519.086
13
Ñaminh Nguyeãn Vaên Löôïng
1949
23/10/97
Baéc Thaàn
3519.040
14
Gioan TC. Nguyeãn Thôùi Minh
1949
19/09/87
Phöôùc Khaùnh
3519.767
15
Inhaxioâ Traàn Ngaân OC
1942
20/08/69
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
16
Gioan Vianey Traàn Coâng Nghieäp OC
1958
09/06/94
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
17
Phaoloâ Nguyeãn Vaên Nhaân
1942
14/05/68
Ñaïi Ñieàn
3519.175
18
Theùo. Nguyeãn Hoaøng Phoùng OC
1973
16/02/06
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
19
Phanxicoâ X. Nguyeãn Thanh Sôn
1972
30/09/05
Vónh Phöôùc
0989.777.031
20
Gioan-Ñaït Ñaøo Vaên Tieán OC
1970
02/08/05
Phöôùc Lyù
3519.081
21
Henri Nguyeãn Höõu Tinh OC
1952
08/09/93
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
22
Montfor Nguyeãn Vinh OC
1933
22/08/68
Xitoâ Phöôùc Lyù
3519.081
23
Gioan Bt. Thaân Vaên Vinh
1937
29/06/59
Thieát Nham
3519.216

 HAÏT GIA KIEÄM

HAÏT PHÖÔNG LAÂM
nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp