Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

DANH SÁCH GIÁM MỤC VIỆT NAM - ĐẠI CHỦNG VIỆN (Thông Tin - Địa Chỉ - Điện Thoại )

ÑÒA CHÆ CAÙC TOØA GIAÙM MUÏC
I. GIAÙO TÆNH HAØ NOÄI
 1. TOØA TOÅNG GIAÙM MUÏC HAØ NOÄI

TGM. 
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn
GM. Phuï taù Laurensoâ Chu Vaên Minh
Ñòa chæ : 40 phoá Nhaø Chung - Haø Noäi
Ñöùc Toång :
* Tel :        04. 3928.7410 - 0904.040.952
* Email :     kiet.nq@gmail.com
Vaên phoøng :
  * Tel : 04. 3825.4424        
  * Fax : 84.4.39285073 
  * Email : ttgmhn@gmail.com    
Nhaø khaùch : 04.3828.6728
2. TOØA GIAÙM MUÏC BAÉC NINH
GM. Cosma Hoaøng Vaên Ñaït
Ñòa chæ : Thò xaõ Baéc Ninh - Tænh Baéc Ninh
 * Tel : 0241.3821.438        
 * Fax : 84.241.3824.843
 * Email : tgmbn@vnn.vn 
Cha thö kyù : quangkh@pmail.vnn.vn
3. TOØA GIAÙM MUÏC BUØI CHU
GM. Giuse Hoaøng Vaên Tieäm
Ñòa chæ : Xuaân Ngoïc - Xuaân Tröôøng - Nam Ñònh
Ñöùc Cha:
    * Tel : 0350.3887.142  
    * Email : hvtbc@yahoo.com
    * Fax : 84.350.3887.521
Vaên phoøng :
    * Tel : 0350.3886.118  
    * Email : tgmbc@hn.vnn.vn
4. TOØA GIAÙM MUÏC HAÛI PHOØNG
GM. Giuse Vuõ Vaên Thieân
Ñòa chæ         : 46 Hoaøng Vaên Thuï - Tp. Haûi Phoøng
Ñöùc Cha : 091.2087.097
Vaên phoøng :
      * Tel : 031.3745.387     
      * Fax : 84.31.3745.765
      * Email : agapehaiphong@yahoo.com.vn
5. TOØA GIAÙM MUÏC LAÏNG SÔN
GM. Giuse Ñaëng Ñöùc Ngaân
Ñòa chæ : 2 Vaên Mieáu - P. Chi Laêng - Thò xaõ Laïng Sôn
      * Tel : 011.84.25.810.367
Vaên phoøng :
      * Tel : 025.3810.367 - 0904.865.555
      * Email : josdang2003@yahoo.com
      * Fax : 84.25.3810.632
6. TOØA GIAÙM MUÏC PHAÙT DIEÄM
GM. Giuse Nguyeãn Naêng
GM. Giuse Nguyeãn Vaên Yeán (Höu)
Ñòa chæ : 75 Phaùt Dieäm Ñoâng - Kim Sôn - Ninh Bình.
Ñöùc Cha Chính:
      * Tel :0303.725.289-0918.039.256
      * Email: gsnang@gmail.com – gsnang@yahoo.com
Vaên phoøng :
      * Tel : 030.3862.058     
      * Fax : 030.3862.724
      * Email : tgmpdiem@hn.vnn.vn
7. TOØA GIAÙM MUÏC THAÙI BÌNH
GM. Pheâroâ Nguyeãn Vaên Ñeä
GM. Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Sang(höu)
Ñòa chæ : 6 Traàn Höng Ñaïo - Thaùi Bình
Ñöùc Cha Chính :
      * Tel : 0913.347.121
                               * Email : de339axh@hcm.vnn.vn
Ñöùc Cha Phanxicoâ X.:
      * Tel : 0913 383141      
      * Email : nvsgmtb@au.com
Vaên phoøng :
      * Tel : 036.3831.361 - 0985.546.322
* Fax : (84.36) 3836.580
8. TOØA GIAÙM MUÏC THANH HOÙA
GM. Giuse Nguyeãn Chí Linh
Ñòa chæ : 50 Nguyeãn Tröôøng Toä, P.Tröôøng Thi,
Tp. Thanh Hoùa
Ñöùc Cha :
      * Tel : 037.3713.599 - 0912.395.558
      * Email : ngchil@yahoo.fr
Toøa Giaùm muïc :
      * Tel : 037.3853.138     
      * Fax : 84.37.3713.599 
9. TOØA GIAÙM MUÏC VINH
GM. Phaoloâ Cao Ñình Thuyeân
Ñòa chæ : Xaõ Ñoaøi - Nghi Dieân - Nghi Loäc - Ngheä An
Ñöùc Cha : 038.3861.259
Toøa Giaùm muïc :     
      * Tel : 038.3861.171     
      * Fax : 84.38.3861.676
      * Email : tgmxadoai2004@yahoo.com  
10. TOØA GIAÙM MUÏC HÖNG HOÙA
GM. Gioan Maria Vũ Tất
Ñòa chæ : 5 Leâ Lôïi - Thaønh phoá Sôn Taây - Haø Taây
Ñöùc Cha : 034.3830.735 - 0918.221.908
Toøa Giaùm muïc :
      * Tel : 034.3832.453     
      * Fax : 84.34.3834.461
      * Email : tgmhh@hn.vnn.vnantonvhc@yahoo.com
II. GIAÙO TÆNH HUEÁ
 1. TOØA TOÅNG GIAÙM MUÏC HUEÁ

TGM. Steâphanoâ Nguyeãn Nhö Theå
GM. Phuï taù Phanxicoâ Xavieâ Leâ Vaên Hoàng
Ñòa chæ : 6 Nguyeãn Tröôøng Toä, Tp. Hueá
Ñöùc Toång : 054.3823.100 - 3824.937
Ñöùc Cha Phuï taù :
      * Tel : 054.3823.143     
      * Email : phxlevanhong@pmail.vnn.vn
Vaên phoøng :
      * Tel : 054.201.788       
      * Fax : 84.54.3833.656
      * Email : tgmhue@gmail.com
      * Cha thö kyù : antonthangnguyen@gmail.com
2. TOØA GIAÙM MUÏC BAN MEÂ THUOÄT
GM. Vinhsôn Nguyeãn Vaên Baûn
GM. Giuse Nguyeãn Tích Ñöùc (Höu)
GM. Giuse Trònh Chính Tröïc (Höu)
Ñòa chæ : 104 Phan Chu Trinh, Tp. Ban Meâ Thuoät, Ñaêclaêk
Ñöùc Cha Chính 
      *Tel :0914.467.002
      *Email : ngvban@gmail.com
Ñöùc Cha Giuse Ñöùc : 0913.909.805
Vaên phoøng :
      * Tel : 0500.3852.756    
      * Fax : 0500.0840.087
      * Email : tgmbmt@yahoo.com
3. TOØA GIAÙM MUÏC ÑAØ NAÜNG
GM. Giuse Chaâu Ngoïc Tri
GM. Phaoloâ Tònh Nguyeãn Bình Tónh (Höu)
GM. Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Quang Saùch (Höu)
Ñòa chæ         : 156 Traàn Phuù - Tp. Ñaø Naüng - HT 143
Ñöùc Cha Chính: 05113.810.312 - 0914.060.398.
Vaên phoøng : 05113.3826.628
      * Fax : 84.5113.3871.856
      * Email : baolocviet@dng.vnn.vn
4. TOØA GIAÙM MUÏC KONTUM
GM. Micae Hoaøng Ñöùc Oanh
GM. Pheâroâ Traàn Thanh Chung (Höu)
GM. Aleâxis Phaïm Vaên Loäc (Höu)
Ñòa chæ : 56 Traàn Höng Ñaïo - Kontum
Ñöùc Cha chính : 0913.408.451
Ñöùc Cha Pheâroâ Chung : 060.3910.005
Ñöùc Cha Aleâxis Loäc : 060.3862.032
5. TOØA GIAÙM MUÏC NHA TRANG
GM. Giuse Voõ Ñöùc Minh
GM. Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoaø (höu)
Ñòa chæ : 22 Traàn Phuù - Nha Trang - HT 42
      * Tel : 058.3523.842 - 058.3527.641
      * Fax : 84.58.3522.494
      * Email: tgmnhatrang@gmail.com
                vangia@dng.vnn.vnvdmjoe@hcm.vnn.vn
6. TOØA GIAÙM MUÏC QUI NHÔN
GM. Pheâroâ Nguyeãn Soaïn
GM. Phoù Mattheâu Nguyeãn Vaên Khoâi
Ñòa chæ : 116 Traàn Höng Ñaïo - Tp. Quy Nhôn
Ñöùc Cha Chính :
      * Tel : 0903.3720.804
      * Email : peternguyensoan@yahoo.com
Vaên phoøng :
      * Tel : 056.3821.737 - 3824.360
      * Fax : 84.56.3828.955   
      * Email : tgmqnhon@dng.vnn.vn
III. GIAÙO TÆNH THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

1. TOØA TOÅNG GIAÙM MUÏC TP. HCM
ÑHY. Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn
GM. Phuï taù Pheâroâ Nguyeãn Vaên Khaûm
Ñòa chæ         : 180 Nguyeãn Ñình Chieåu - Q.3 - Tp. HCM
* Tel : 08.3930.3828 - 3910.0240
* Fax : 848.3930.0598
* Email : tgmsaigon@vnn.vn
2. TOØA GIAÙM MUÏC BAØ RÒA
GM. Toâma Nguyeãn Vaên Traâm
Ñòa chæ : 227 CMT8, P. Phöôùc Hieäp
Tx. Baø Ròa, Baø Ròa - Vuõng Taøu
      * Tel : 064.3737.873     
      * Email : vptgmbr@yahoo.com
3. TOØA GIAÙM MUÏC CAÀN THÔ
GM. Emmanuel Leâ Phong Thuaän
GM. Phoù Steâphanoâ Tri Böûu Thieân
Ñòa chæ : 12 Nguyeãn Traõi - TP. Caàn Thô
Ñöùc Cha Chính : 071.3813.655.
Ñöùc Cha Phoù :
* Tel : 071.38315.299
4. TOØA GIAÙM MUÏC ÑAØ LAÏT
GM. 
Antoân Vuõ Huy Chöông
Ñòa chæ : 9 Nguyeãn Thaùi Hoïc, Tp. Ñaø Laït, Laâm Ñoàng
Ñöùc Cha : 063.3824.665
Vaên phoøng :
* Tel : 063.3822.415      
* Fax : 84.63.3830.112
* Email : tgmdl@hcm.vnn.vn
5. TOØA GIAÙM MUÏC LONG XUYEÂN
GM. Giuse Traàn Xuaân Tieáu
GM. GB. Buøi Tuaàn (Höu)
Ñòa chæ : 80/1 Buøi Vaên Danh - P. Myõ Xuyeân, Tp. Long Xuyeân
Ñöùc Cha Chính : 076.3845.920 - 0913.3709.720
Ñöùc Cha Gioan Bt. : 076.3846.279 - 0913.3972.399
Vaên phoøng :
* Tel : 076.3841.903 - 3846.917
* Fax : 84.76.3844.569    
* Email :  tgmlx@hcm.vnn.vn
6. TOØA GIAÙM MUÏC MYÕ THO
GM. Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Ñòa chæ : 32 Huøng Vöông - Tp. Myõ Tho - Tieàn Giang
Ñöùc Cha : 
    * Tel : 073.3886.293 - 0918.224.712
                   * Email : bvdoc@hcm.vnn.vn
Vaên phoøng :
                   * Tel : 073.3873.299  
* Fax : 84.73.3875.792
                   * Email : tgmmt@hcm.vnn.vn
[
7. TOØA GIAÙM MUÏC PHAN THIEÁT
GM. Giuse Vuõ Duy Thoáng
GM. Phaoloâ Nguyeãn Thanh Hoan (Höu)
GM. Nicoâla Huyønh Vaên Nghi (Höu)
Ñòa chæ : 422 Traàn Höng Ñaïo, Tx. Phan Thieát - Bình Thuaän                       
Ñöùc Cha :
      * Tel : 062.3817.236 - 0913.110.213
      * Email : phongluu-ht@hcm.vnn.vn
Vaên phoøng :
      * Tel : 062.3819.560 - 3876.996
      * Fax : 84.62.3819.389   
      * Email: anrephu.tgm@hcm.vnn.vn
8. TOØA GIAÙM MUÏC PHUÙ CÖÔØNG
GM. Pheâroâ Traàn Ñình Töù
Ñòa chæ : 444 CMT 8, Tx. Thuû Daàu Moät, Bình Döông.
Ñöùc Cha :
* Tel : 0650.3821.714         
Vaên phoøng :
* Tel : 0650.3822.860         
* Fax: 84.650.3821.266
9. TOØA GIAÙM MUÏC VÓNH LONG
GM. Toâma Nguyeãn Vaên Taân
GM. Giacoâbeâ Nguyeãn Vaên Maàu (Höu)
Ñòa chæ : 103 Ñöôøng 3/2 - Vónh Long
Ñöùc Cha :
* Tel : 070.3833.119           
Vaên phoøng :
* Tel : 070.3824.016 - 3833.834
* Email : fxviet@hcm.vnn.vn
10. TOØA GIAÙM MUÏC XUAÂN LOÄC
GM. Ñaminh Nguyeãn Chu Trinh
GM. Phuï Taù Thomas Vuõ Ñình Hieäu
Ñòa chæ : Y 70 Huøng Vöông, Xuaân Bình,L. Khaùnh, Ñoàng Nai
Ñöùc Cha Chính :
      * Tel : 061.3785.603
      * Email : gm.xuanloc@gmail.com
Ñöùc Cha Phuï Taù:
      * Tel : 061.3781.080
      * Email : vptgmxuanloc@yahoo.com
Vaên phoøng :
      * Tel : 061.3877.256
      * Fax: 84.61.3781.080
     
11. TRUNG TAÂM COÂNG GIAÙO TP.HCM
Ñòa chæ : 72/12 Traàn Quoác Toaûn, P.8, Q.3, Tp.HCM
Tel : 08.820.1829 (VpTK) - 829.5736 (Cha Xuaân)
Fax : 84.8.829.5903 (Cha Xuaân)
ÑÒA CHÆ CAÙC ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN

1. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN THAÙNH GIUSE HAØ NOÄI
Ñòa chæ : 40 Phoá Nhaø Chung, Q. Hoaøn Kieám, Haø Noäi
Tel      : 04.3828.6728 - 3825.4424
Fax      : 84.4.3828.5920
Email   : dcvhanoi@hn.vnn.vn
2. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN VINH THANH
Ñòa chæ : Xaõ Ñoaøi, Nghi Dieân, Nghi Loäc, Ngheä An
Tel      : 038.3861.266
Email   : dcvvt@yahoo.com  
3. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN HUEÁ
Ñòa chæ : 30 Kim Long, Hueá
Tel      : 054.3525.434
Fax      : 84.54.3529.265
Cha Giaùm Ñoác : 054.3525.230
4. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN SAO BIEÅN NHA TRANG
Ñòa chæ :  60 Ñöôøng soá 9, P. Phöôùc Long
            Tp. Nha Trang - Hoäp Thö 61.
Tel      : 058.3881.095 - 3884.943
Fax      : 84.58.3882.862
Email   : dcvsaobien@dng.vnn.vn  
5. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN THAÙNH GIUSE TP. HOÀ CHÍ MINH
Ñòa chæ : 6 Toân Ñöùc Thaéng, P. Beán Ngheù, Q.1, Tp. HCM
Tel      : 08.3829.0109
6. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN THAÙNH GIUSE - CÔ SÔÛ II XUAÂN LOÄC
Ñòa chæ : Y70 Huøng Vöông, Xuaân Bình, L. Khaùnh, Ñoàng Nai.
Tel      : 061.3870.411
Email :
   Thö vieän   : 061.3877.874
7. ÑAÏI CHUÛNG VIEÄN THAÙNH PHEÂROÂ ÑOAØN COÂNG QUYÙ
Ñòa chæ : 87/1 Voõ Taùnh - Caùi Raêng - Chaâu Thaønh - Caàn Thô
Tel      : 071.3846.777
Fax      : 84.71.3911.132


TOØA GIAÙM MUÏC XUAÂN LOÄC
ÑÖÙC CHA ÑAMINH NGUYEÃN CHU TRINH
Giaùm Muïc Giaùo Phaän Xuaân Loäc
Sinh ngaøy 20/ 03/ 1940 taïi Phuù Nhai, Buøi Chu
Thuï phong linh muïc ngaøy 29/ 04/ 1966 taïi Saøi Goøn
Giaùm muïc giaùo phaän Xuaân Loäc ngaøy 11/ 11/ 2004
Khaåu hieäu Giaùm muïc :
TAÁT CAÛ VÌ TÌNH YEÂU ÑÖÙC KITOÂ
ÑÖÙC CHA THOMAS VUÕ ÑÌNH HIEÄU
Giaùm Muïc Phuï Taù Giaùo Phaän Xuaân Loäc
Sinh ngaøy 30/ 10/ 1954 taïi Buøi Chu
Thuï phong linh muïc ngaøy 25/ 01/ 1999 taïi Xuaân Loäc
Thuï phong giaùm muïc ngaøy 10/ 10/ 2009 taïi Xuaân Loäc
Khaåu hieäu Giaùm muïc :
NGAØI YEÂU HOÏ ÑEÁN CUØNG
ÑÒA CHÆ TOØA GIAÙM MUÏC XUAÂN LOÄC
   Y 70 Huøng Vöông - phöôøng Xuaân Bình,
Thò xaõ Long Khaùnh -  tænh Ñoàng Nai.
Ñieän thoaïi : 3877.256  ;   Fax    3781.080
Email        vptgmxuanloc@yahoo.com


nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp